Přehled dotačních možností

V roce 2009 jsme pro zemědělce získali dotace za vice než 12 mil Kč.

Tab. Přehled základních dotací pro včelaře

Dotační titul

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů
a technologií
v potravinářství

Výše dotace

40 000 EUR

40 – 60 %

50 %

50 %

Podporované aktivity
(výběr nejzajímavějších)

téměř veškeré investice v zemědělské výrobě

rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch
pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce

investice do technologií

 

vývoj nových technologií zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

 

 

nákup výrobních zařízení a technologií

výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu

vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy
a designu

 

 

pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny

nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením
a značením výrobků

vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků

 

 

 

investice spojené
s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu

nákup technologie potřebné k výrobě nových výrobků vycházejících
 z inovací projektu

 

 

 

modernizace zařízení na skladování

 

 Podrobnější popis dotačních titulů

 Opatření I.3.2.       Zahájení činnosti mladých zemědělců

V rámci tohoto dotačního titulu lze realizovat téměř veškeré investice v zemědělské výrobě.

 Příjemce dotace :

·         zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který :

        -          podniká v zemědělské výrobě (v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství)
-          nedosáhl věku 40 let
-          zahajuje zemědělskou činnost poprvé
(podniká v zemědělství maximálně 16 měsíců při podání žádosti o dotaci)

 Výše dotace :

·   40 000 EUR   (cca 1 mil. Kč)

·    rozdělená na dvě splátky – 500 tis. Kč již po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace, 600 tis. Kč v dalším roce.

 Podporované aktivity :

·    investice v rámci živočišné výroby

· investice v rámci úpravy, zpracování a prodeje vlastní produkce zemědělské výroby

·    veškeré včelařské stroje včetně úlů a nákupu včelstev

·    stroje pro zemědělskou výrobu

·    nákup pozemku

·    nákup stavby / budovy

·    DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

 ale také…

·    investice v rámci rostlinné výroby

·    investice v rámci výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků

 

Opatření III.1.1    Diverzifikace činností nezemědělské povahy

V rámci tohoto dotačního titulu lze především realizovat investice zaměřené na zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel.

Např. truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné činnosti, zednické práce, zámečnictví, čalounictví, opravy strojů a zařízení, maloobchod, apod.

 Příjemce dotace :

· zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě

 Výše dotace :

·     40 - 60 % ze všech způsobilých výdajů

 Podporované aktivity :

·    rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch
pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce

·    připojení k technické infrastruktuře

·    úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství)

·   nákup výrobních zařízení a technologií – všechny stroje

·   pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny (základní nábytek)

 ale také…

·  výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

·    výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

·    nákup stavby/budovy (max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů)

·    náklady na projekt a technickou dokumentaci

·    DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

 

Opatření I.1.3.1.              
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

V rámci tohoto dotačního titulu lze realizovat investice zaměřené na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům určeným pro lidskou spotřebu a jako krmiva. Podporováni jsou zemědělci a výrobci od nejmenších velikostí (mikropodniky) až po střední podniky.

 Příjemce dotace :

·    zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu,

·    výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku

 Výše dotace :

·    50 % ze všech způsobilých výdajů

 Podporované aktivity :

·    investice do technologií – všechny včelařské stroje

·    výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu

·    nezbytné manipulační plochy

·    nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků

·  investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software)

·  investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě

·    investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu

·    investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování

· modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů

 ale také…

·     nákup nemovitosti (max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů)

·     náklady na projekt a technickou dokumentaci

·      DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

Opatření I.1.3.2   
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

V rámci tohoto dotačního titulu lze realizovat investice zaměřené na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby. A to především spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).

Příjemce dotace :

·  zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu a výrobce krmiv

Výše dotace :

·      50 % ze všech způsobilých výdajů

Podporované aktivity :

·      hmotné a nehmotné investice spojené se spoluprací na vývoji a s aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě

·      vývoj nových technologií zpracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

·      vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu

·      vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků

·      vývoj nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny

·  nákup technologie potřebné k výrobě nových výrobků vycházejících z inovací projektu

·     DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

 Nastínění dalších vhodných možností k získání dotací

 Tab. Přehled dalších potenciálních dotací vhodných (nejen) pro včelaře

Dotační titul

Podpora cestovního ruchu

Zakládání nových
a rozvoj existujících podniků a živností

Investice do lesů

Výše dotace

30 – 60 %

56 – 60 %

200 000 EUR

Podporované aktivity
(výběr nejzajímavějších)

rekonstrukce,  modernizace či výstavba ubytovacího nebo stravovacího zařízení

rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch

lesnická technika (harvestor, speciální lesnický traktor, vyvážecí souprava, apod.)

příjezdové cesty, odstavná stání a úprava povrchů

úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny

technologické vybavení provozoven – pila, manipulační linka, apod.

rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba ploch a objektů pro sportovní vyžití
a výsadba doprovodné zeleně v areálu

nákup strojů, výrobních zařízení a technologie

zařízení upravující vodní režim v lesích, úprava cest a budování podpůrné infrastruktury

 

nákup vybavení (nábytku, sportovní potřeby apod.)

výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen
a výtopen na biomasu
a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 

 

·        podpora cestovního ruchu – možnost rozšíření aktivit na poskytování ubytování a stravování
pro návštěvníky. Lze však využít i k opravě či výstavbě jakéhokoliv domu, který bude po dobu min. 5 let využíván jako penzion. Po pěti letech lhůta vázanosti na účel dotace končí a lze objekt užívat
dle vlastního uvážení a potřeb. V rámci rekonstrukce lze investovat také např. do okolní infrastruktury, sportovního zázemí a vybavení atd.

·  zakládání nových a rozvoj existujících podniků a živností (stavební výdaje, nákup strojů, technologií a vybavení) – v obcích do 2000 obyvatel

·        investice do lesů, lesnické techniky, strojů a technologií

 Časový plán výzev

 

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů
a technologií
v potravinářství

2 / 2009

2 / 2009

6 / 2008

6 / 2008

 

Podpora cestovního ruchu

Zakládání nových
a rozvoj existujících podniků a živností

Investice do lesů

6 / 2008

2 / 2009

10 / 2008

 II.       Závěrečné zhodnocení a doporučení

 Program rozvoje venkova poskytuje finanční podporu pro mnoho nejrůznějších a nejrozmanitějších investičních záměrů. Pro oblast včelařství lze vybrat minimálně čtyři z nich (viz výše). I další dotační tituly jsou neméně využitelné.

 Dovolujeme si Vám tedy doporučit neopomenout využít tento dotační program a jeho jednotlivé tituly, jelikož je určen, mimo ostatní, i pro oblast včelařství. Získané finanční prostředky podpoří Vaše úsilí a mohou nezanedbatelně pomoci při podnikání a zároveň životním koníčku. Dotace jsou nabízeny volně a obdrží je každý žadatel, který splní určené podmínky.

I zde však, jako v jiných státních programech, existují jisté administrativní a byrokratické překážky.

 Nabízíme Vám tímto naše služby – od základních poradenských, přes vypracování žádostí, projektů a nezbytných příloh, po metodické vedení a pomoc v průběhu realizace investice a po jejím dokončení. Máme bohaté zkušenosti se získáváním dotací z Programu rozvoje venkova i předcházejícího Operačního programu Zemědělství a komunikací s příslušnými úřady. Úspěšnost námi zpracovaných projektů se blíží 93 %. Za dobu našeho působení jsme pro naše klienty získali přes 150 milionů Kč dotací.

 Dotační audit na Vaše záměry vám poskytneme bezplatně!!!

 Za naše služby platíte až v případě získání dotace (podpis dohody s poskytovatelem dotace), v případě že nedostanete dotaci, veškeré náklady nese naše firma.

 Provedeme Vás byrokratickým lesem a přeneseme přes všechny administrativní a metodické překážky. Nabízíme naše zkušenosti a pomoc.

 V případě Vašeho zájmu o další, podrobnější informace, či přímo zpracování žádosti o dotaci se na nás samozřejmě kdykoliv obraťte.

Bc. Radek Geletič